• Bald Girls Exhibition of Xiaolu, Lixinmo and Lanjing